Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tripublish Communicatie Projecten B.V.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toeppassing op alle aanbiedingen en offertes van Tripublish Communicatie Projecten B.V. (hierna te noemen: “Uitgever”) en op alle overeenkomsten die Uitgever sluit met wederpartijen c.q. derden (hierna te noemen: “Adverteerder”) voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Uitgever en Adverteerder, waarbij voor de uitvoering door Uitgever derden (dienen te) worden betrokken.
1.4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op latere overeenkomsten tussen de Adverteerder en de Uitgever, indien de Adverteerder al eerder een overeenkomst heeft gesloten met de Uitgever waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Uitgever en Adverteerder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra aan opdrachtgever de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Het enkel uitbrengen door Uitgever van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting of soortgelijke mededeling verplicht Uitgever niet tot het sluiten van een overeenkomst. Uitgever behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de vrijblijvende aanbieding c.q. offerte Uitgever schriftelijk, per fax, per e-mail of telefonisch heeft bereikt.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden gebracht, komt in afwijking van het in lid 2 en lid 3 bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Uitgever aan Adverteerder schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen.
2.5 Als Adverteerder aan Uitgever gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Uitgever uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade die voortvloeit uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Adverteerder.
2.6 Uitgever probeert zo zorgvuldig mogelijk te zijn ten aanzien van de weergave van de aard en omvang van haar producten en diensten. Dit geldt ten aanzien van de publicatiefrequentie, het formaat, de oplage, de abonnementen, de omvang per uitgave en het gewicht. De door de Uitgever aan de Adverteerder opgegeven publicatiefrequentie, formaat, oplage, abonnementen, omvang per uitgave en gewicht zijn indicatief en daaraan kunnen door de Adverteerder geen rechten worden ontleend. Deze zijn echter onder voorbehoud. Uitgever behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om van eerdergenoemde opgave af te wijken.

Artikel 3: Reclame
3.1 Zichtbare gebreken in de advertentie dienen binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging door Adverteerder aan Uitgever gemeld te worden.
3.2 Overige gebreken dienen schriftelijk aan Uitgever te worden gemeld binnen 8 (acht) dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
3.3 Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen en wordt Adverteerder geacht de juistheid van de opdrachtbevestiging of de factuur of de uitvoering van de aan Uitgever verstrekte opdracht te erkennen.
3.4 Een melding als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heft de betalings- en overige verplichtingen van Adverteerder niet op.
3.5 Adverteerder moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Uitgever hebben ingediend.

Artikel 4: Overmacht
4.1 Uitgever heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door overmacht, als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, tijdelijk verhinderd is zijn contractuele verplichtingen jegens Adverteerder na te komen.
4.2 Onder overmacht, als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Uitgever ligt.
4.3 Onder omstandigheden die niet door Uitgever te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen worden mede verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Uitgever, of door Uitgever ingeschakelde derden, waaronder transporteurs c.q. bezorgers, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, overheidsmaatregelen, import- of handelsbeperkingen, stakingen of werkonderbrekingen, vervoersstremmingen of wegblokkades, ziekte, onlusten en/of oorlogen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van voor de uitvoering van de Adverteerder aan Uitgever verstrekte opdracht benodigde zaken en machines en het verloren gaan van te verwerken materialen.
4.4 Indien en voor zover de overmachtsituatie langer duurt dan een onafgebroken periode van een half jaar, is zowel Adverteerder als Uitgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er voor de andere partij recht op schadevergoeding is. De beëindiging geschiedt alsdan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.5 Indien sprake is van overmacht, als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek en dit artikel, is Uitgever niet gehouden de eventuele dientengevolge door Adverteerder geleden schade te vergoeden.

Artikel 5: Fouten en aansprakelijkheid
5.1 Uitgever is aansprakelijk voor schade die Adverteerder lijdt, indien en voor zover die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Uitgever toe te rekenen tekortkoming. De verplichting tot schadevergoeding van Uitgever op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Uitgever uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
5.2 Als Uitgever niet verzekerd is en/of om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst waaraan de toe te rekenen schade is gerelateerd.
5.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade, waaronder o.a. wordt begrepen bedrijfsschade, stagnatie- c.q. vertragingsschade en gederfde winst;
b. schade die Adverteerder lijdt door claims van derden.
5.4 Voor fouten in de uitvoering van door Adverteerder aan Uitgever verstrekte opdrachten behoeft geen reductie van de bedongen prijs, schadevergoeding, rectificatie of een gratis herplaatsing gegeven te worden. Uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor Adverteerder door het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen.
5.5 Adverteerder vrijwaart Uitgever zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden en voor alle gevolgen, zowel financiële als andere gevolgen, die verband houden met de door Adverteerder aan Uitgever verstrekte opdracht en de uitvoering daarvan door Uitgever. Adverteerder vrijwaart Uitgever eveneens in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden, en voor alle gevolgen, ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Uitgever de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, omschrijvingen, afbeeldingen, plannen, tekeningen, andere bescheiden, enz.
6.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens en zaken blijven eigendom van Uitgever ongeacht of aan Adverteerder voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Adverteerder is aan Uitgever per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.
6.3 Adverteerder moet de aan hem verstrekte gegevens en zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen de door Uitgever gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Adverteerder aan Uitgever een boete verschuldigd van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt. Bij de boeteberekening wordt een gedeelte van een dag gezien als een volle dag. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.
6.4 Indien de Adverteerder, in het kader van de tussen Adverteerder en Uitgever gesloten overeenkomst, opdracht geeft tot verveelvoudiging en/of reproductie van de door de Auteurswet of enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht beschermd object, verklaart de Adverteerder dat door Uitgever geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel of intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Adverteerder Uitgever in en buiten rechte voor alle aanspraken en gevolgen, zowel financiële als andere gevolgen, die voortvloeien uit de uitvoering van de door Adverteerder aan Uitgever verstrekte opdracht.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling wordt gedaan door overmaking van het op de factuur vermelde bedrag op de door Uitgever aangewezen rekening.
7.2 Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de factuur vermelde termijn van veertien dagen.
7.3 Uitgever is gerechtigd zijn schulden aan Adverteerder te verrekenen met vorderingen op Adverteerder.
7.4 Het recht van Adverteerder om niet erkende vorderingen op Uitgever te verrekenen is uitgesloten.
7.5 Ongeacht of Uitgever de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Adverteerder uit hoofde van de overeenkomst aan Uitgever verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van Adverteerder is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van Adverteerder wordt gelegd;
d. Adverteerder wordt ontbonden of geliquideerd.
7.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Adverteerder direct een rentevergoeding aan Uitgever verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand over het openstaande bedrag, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
7.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Uitgever gerechtigd om een bedrag aan buitengerechtelijke kosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40 bij Adverteerder in rekening te brengen.

Artikel 8: Beëindiging;
8.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, kan een overeenkomst – zonder rechterlijke tussenkomst – uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief.
8.2 Indien Adverteerder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Uitgever en Uitgever hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Uitgever heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, met een minimum van de op de tussen Uitgever en Adverteerder gesloten overeenkomst, als bedoeld in artikel 2, vermelde prijs.

8.3 In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan Uitgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien:
a. Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan Adverteerder (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
c. ten aanzien van Adverteerder toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt uitgesproken;
d. Adverteerder anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien de onderneming van Adverteerder wordt geliquideerd of beëindigd.
8.4 Uitgever zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn, maar heeft recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, met een minimum van de op de tussen Uitgever en Adverteerder gesloten overeenkomst, als bedoeld in artikel 2, vermelde prijs.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Uitgever met Adverteerder en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke tussen Uitgever en Adverteerder mochten ontstaan naar aanleiding van een door Uitgever met Adverteerder gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.